fbpx

regulamin

REGULAMIN STRONY www.nowoczesna-klinika.pl („REGULAMIN”)

Spis treści

 1. DEFINICJE. 1
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE. 2
 4. ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY. 3
 5. USŁUGA NEWSLETTERA.. 3
 6. USŁUGA „ZADAJ NAM PYTANIE”. 4
 7. KONTAKT I REKLAMACJE. 4
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 5
 9. PRAWA AUTORSKIE. 5
 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. 5
 11. ZMIANA REGULAMINU.. 5
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 6

 

1.DEFINICJE

 1. Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, o ile nie zostało w treści Regulaminu wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 

 1. Newsletter” – usługa polegająca na przesyłaniu przez nas na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące podejmowanych przez nas działań. Informacje mogą zawierać treści promocyjne lub handlowe;

 

 1. C.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1664 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);

 

 1. Konsument” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. „P.T.” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576);

 

 1. Strona” – strona internetowa dostępna pod adresem nowoczesna-klinika.pl;

 

 1. Usługa” – usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną, w szczególności:
 • dostarczanie Newslettera;
 • udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści;
 • możliwość zadawania nam pytań;
 • chat;

 

 1. „Usługobiorca/Ty” – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z naszych Usług lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w imieniu których działasz;

 

 1. „Usługodawca/My” CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472.

 

 1. „U.Ś.U.D.E.” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

 

 1. Zadaj pytanie” – usługa polegająca na możliwości wysłania nam przez Ciebie pytań dotyczących naszych Usług.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 U.Ś.U.D.E. oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 P.T.

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z naszej Strony i naszych Usług, w tym warunki korzystania z usługi dostarczania Newslettera oraz „Zadaj nam pytanie” za pośrednictwem Strony.

 

 1. Podmiotem prowadzący Stronę jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472.

 

 1. Treść Regulaminu udostępniamy nieodpłatnie na stronie internetowej nowoczesna-klinika.pl w formie umożliwiającej jej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony oraz świadczonych w jej ramach Usług.

 

 1. W ramach korzystania ze Strony i Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Regulamin obowiązuje od 12.2021

 

3.WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z naszej Strony oraz naszych Usług wymagane jest:

 

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową,
 2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY

 

 1. Strona funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich, którzy spełniają wymagania techniczne określone w pkt. 3 powyżej.

 

 1. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści Regulaminu.

 

 1. Twoim obowiązkiem jest korzystanie ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

 

 1. W szczególności zabronione jest ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony.

5.USŁUGA NEWSLETTERA

 

 1. Aby otrzymywać Newsletter powinnaś/-eś:

 

 1. spełnić wymagania techniczne określone w pkt. 3 powyżej;
 2. połączyć się w trybie on-line ze Stroną – […]
 3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;
 4. podać swój adres e-mail w okienku „zapisz się do Newslettera”;
 5. nacisnąć przycisk „zapisz się”.

 

 1. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

 1. Newsletter może być wysyłany raz w miesiącu.

 

 1. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez podanie swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku „zapisz się”.

 

 1. Zapisanie się na Newsletter jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści Regulaminu.

 

 1. Po podaniu prawidłowych danych i kliknięciu przycisku „Zapisz się” (lub innego o tożsamym znaczeniu) otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem.

 

 1. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

 

 1. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z naszej inicjatywy, w razie nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień Regulaminu.

 

 1. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter zaprzestaniemy przesyłania na Twój adres poczty elektronicznej jego treści.

 

 1. Możesz w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 

 1. Newsletter zawiera nasze treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Nam lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez naszej zgody stanowić może naruszenie prawa.

6.KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Strony. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Strony drogą tradycyjną, pisząc na adres naszej siedziby: 80-309 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 472.

 

 1. Jeżeli korzystasz z naszych Usług masz prawo składania reklamacji drogą tradycyjną, pisząc na adres naszej siedziby: 80-309 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 472.

 

 1. W reklamacji lub zgłoszeniu podaj:
 2. Twoje dane kontaktowe, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
 3. opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub w funkcjonowaniu Strony, oraz Twoje oczekiwania z nimi związane.

 

 1. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia pełnej odpowiedzi.

 

 1. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu pełniej informacji, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub zgłoszenia powiadomimy Cię niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

 

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.

8.PRAWA AUTORSKIE

 1. Jesteśmy właścicielem praw autorskich do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych na Stronie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane.

9.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może dotyczyć w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej, podawanych przez Ciebie przy korzystaniu z Usług oraz danych podawanych w CV.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych określa Polityka prywatności pod adresem www.nowoczesna-klinika.pl/politykaprywatnosci.pl.

10.ZMIANA REGULAMINU

 1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych dla Nas powodów, tj.:
 1. w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 7. przeciwdziałanie nadużyciom;
 8. poprawa jakości obsługi;
 9. techniczna zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Zmiana treści Regulaminu jest skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym, np. świadczenie Usługi Newslettera, zmieniony regulamin wiąże Cię, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 K.C., to jest: zostałeś prawidłowo powiadomiony o jego zmianach i nie wypowiedziałeś umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Jeżeli jesteś Konsumentem i gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, masz prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na naszej Stronie.

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.

 

Klauzula  informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję,

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472.

2)   powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Piątkowskiego z którym może się Pan/Pani skontaktować  pisząc na adres brief@camp7.pl lub na adres korespondencyjny 80-309 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 472.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO ; oraz
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,                                                                 – prowadzenia procesów rekrutacyjnych
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

4) ponadto informujemy że  obszar firmy CAMP7 Sp. z o.o. . jest monitorowany – monitoring obejmuje teren spółki , oraz drogę dojazdową.  Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu  będą przechowywane przez okres  do 3 miesięcy  a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań

5)    przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych pozyskanych z  nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań  szkodzących spółce lub narażających ją na straty(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 22(2) i 22(3)  w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) j.w

6)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane  w sytuacjach zarejestrowanych przez  system j.w

7)    Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. j.w

8)    posiada Pani/Pan  prawo do informacjiprawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkachprawo do animizacji wizerunku lub a usunięcia danych jej dotyczącychograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas  j.w

 

9)  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 10)   Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji   w tym  w  formie profilowania.

 

Informujemy również, że:

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 


”ZADAJ NAM PYTANIE/KONTAKT”

– Nie jest wymagany checkbox.

– Pod formularzem proszę wkleić:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane przetwarzamy w celu obsługi zapytania złożonego przez formularz kontaktowy. Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

 

 

NEWSLETTER

(gdy zapis następuje bezpośrednio na stronie internetowej)

– Nie jest wymagany checkbox

 

– Pod formularzem proszę wkleić:

 

Podanie adresu e-mail i kliknięcie „zapisz się” oznacza, że wyrażasz zgodę na przesyłanie e-mailem treści promocyjnych lub handlowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zgodę możesz w każdym momencie wycofać, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wprowadzony przez Ciebie adres e-mail może stanowić Twoje dane osobowe (np. jeżeli zawiera Twoje imię i nazwisko). W takim wypadku Administratorem Twoich danych osobowych jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane przetwarzamy w celu przesyłania do Ciebie Newslettera. Masz prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

REJESTRACJA KONTA

 1. KLUZULA ZGODY NA REGULAMIN

Niezbędny jest checkbox. Jeżeli nie zaznaczy się checkboxa nie można przejść dalej (zaznaczenie checkboxa jest obligatoryjne).

 

akceptuję Regulamin i Politykę prywatności *

 

 1. KLAUZULA ZGODY MARKETINGOWEJ

Powinna być skonstruowana na zasadzie dobrowolności, tj. jej zaznaczenie nie może warunkować rejestracji w serwisie lub dokonania zakupu. Checkboxy nie mogą być domyślnie zaznaczone.

 

Zgadzam się na otrzymywanie od CAMP7  Sp. z o.o. treści marketingowych (np. informacji o promocjach) dotyczących jej produktów i usług następującymi kanałami komunikacji:

e-mail;

sms/mms;

[można też dodać nad/pod zgodami: Zaznacz wszystkie poniższe zgody + można tutaj dodać dla wyjaśnienia „(chcę otrzymywać od CAMP7. z o.o. ciekawe oferty o promocjach różnymi poniższymi kanałami kontaktu)”]

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Skrócony obowiązek informacyjny z art. 13 RODO, widoczny dla użytkownika w momencie uzupełniania danych w formularzu bez konieczności zaznaczania checkboxa.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu prowadzenia konta użytkownika, umożliwienia dokonywania zakupów, otrzymywania informacji o porzuconym koszyku, w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku udzielania zgody także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Uzupełnienie pól wskazanych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych tam danych osobowych przez administratora. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dowiedz się więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane w Polityce Prywatności.

 

 1. 1, 2 i 3 PRZYKŁAD WIZUALIZACJI KLAUZUL NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI KONTA

zaznacz wszystkie poniższe zgody

akceptuję Regulamin i Politykę prywatności *

Zgadzam się na otrzymywanie od CAMP7. z o.o. treści marketingowych (np. informacji o promocjach) dotyczących jej produktów i usług następującymi kanałami komunikacji:

e-mail;

sms/mms;

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu prowadzenia konta użytkownika, umożliwienia dokonywania zakupów otrzymywania informacji o porzuconym koszyku, w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku udzielania zgody także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ ZALOGOWANEGO KLIENTA

 1. KLUZULA ZGODY NA REGULAMIN

Niezbędny jest checkbox. Jeżeli nie zaznaczy się checkboxa nie można przejść dalej (zaznaczenie checkboxa jest obligatoryjne).

 

akceptuję Regulamin i Politykę prywatności *

 

 1. KLAUZULA ZGODY MARKETINGOWEJ

Powinna być skonstruowana na zasadzie dobrowolności, tj. jej zaznaczenie nie może warunkować rejestracji w serwisie lub dokonania zakupu. Checkboxy nie mogą być domyślnie zaznaczone.

 

Zgadzam się na otrzymywanie od CAMP7 Sp. z o.o. treści marketingowych (np. informacji o promocjach) dotyczących jej produktów i usług następującymi kanałami komunikacji:

e-mail;

sms/mms;

[można też dodać nad/pod zgodami: Zaznacz wszystkie poniższe zgody + można tutaj dodać dla wyjaśnienia „(chcę otrzymywać od CAMP7  Sp. z o.o. ciekawe oferty o promocjach różnymi poniższymi kanałami kontaktu)”]

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Skrócony obowiązek informacyjny z art. 13 RODO, widoczna dla użytkownika w momencie uzupełniania danych w formularzu bez konieczności zaznaczania checkboxa. Należy umieścić ją pod formularzem lub nad formularzem albo obok formularza (miejsce dowolnie, ważne jednak, aby była widoczna dla użytkownika i mógł się on z nią z łatwością zapoznać przed przekazaniem danych do Spółki).

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych (np. podatkowych, księgowych) oraz w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku udzielania zgody także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 1. 1, 2 i 3 PRZYKŁAD WIZUALIZACJI KLAUZUL NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI KONTA

zaznacz wszystkie poniższe zgody

akceptuję Regulamin i Politykę prywatności *

Zgadzam się na otrzymywanie od CAMP7 Sp. z o.o. treści marketingowych (np. informacji o promocjach) dotyczących jej produktów i usług następującymi kanałami komunikacji:

e-mail;

sms/mms;

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych (np. podatkowych, księgowych) oraz w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku udzielania zgody także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ NIEZALOGOWANEGO KLIENTA

 1. KLUZULA ZGODY NA REGULAMIN

Niezbędny jest checkbox. Jeżeli nie zaznaczy się checkboxa nie można przejść dalej (zaznaczenie checkboxa jest obligatoryjne).

 

akceptuję Regulamin i Politykę prywatności *

 

 1. KLAUZULA ZGODY MARKETINGOWEJ

Powinna być skonstruowana na zasadzie dobrowolności, tj. jej zaznaczenie nie może warunkować rejestracji w serwisie lub dokonania zakupu. Checkboxy nie mogą być domyślnie zaznaczone.

 

Zgadzam się na otrzymywanie od CAMP7 Sp. z o.o. treści marketingowych (np. informacji o promocjach) dotyczących jej produktów i usług następującymi kanałami komunikacji:

e-mail;

sms/mms;

[można też dodać nad/pod zgodami: Zaznacz wszystkie poniższe zgody + można tutaj dodać dla wyjaśnienia „(chcę otrzymywać od CAMP7 Sp. z o.o. ciekawe oferty o promocjach różnymi poniższymi kanałami kontaktu)”]

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Skrócony obowiązek informacyjny z art. 13 RODO, widoczna dla użytkownika w momencie uzupełniania danych w formularzu bez konieczności zaznaczania checkboxa. Należy umieścić ją pod formularzem lub nad formularzem albo obok formularza (miejsce dowolnie, ważne jednak, aby była widoczna dla użytkownika i mógł się on z nią z łatwością zapoznać przed przekazaniem danych do Spółki).

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych (np. podatkowych, księgowych) oraz w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku udzielania zgody także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 1. 1, 2 i 3 PRZYKŁAD WIZUALIZACJI KLAUZUL NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI KONTA

zaznacz wszystkie poniższe zgody

akceptuję Regulamin i Politykę prywatności *

Zgadzam się na otrzymywanie od CAMP7  Sp. z o.o. treści marketingowych (np. informacji o promocjach) dotyczących jej produktów i usług następującymi kanałami komunikacji:

e-mail;

sms/mms;

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w celu utworzenia i obsługi konta użytkownika jest CAMP7 Sp. z o.o. z siedzibą w 80-309 Gdańsk działający pod adresem ul.Grunwaldzka 472. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, realizacji ciążących na nas obowiązków ustawowych (np. podatkowych, księgowych) oraz w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku udzielania zgody także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, do sprzeciwu, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.