Wydarzenia

Firmy Sanofi i Regeneron ogłaszają rejestrację produktu leczniczego Praluent® (alirokumab) w Japonii do leczenia hipercholesterolemii

Paryż, Francja oraz Tarrytown, Nowy Jork – 13 lipca 2016 r. Firmy Sanofi i Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ogłosiły, że japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej wydało pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i wytwarzanie preparatu Praluent® (alirokumab) do stosowania w leczeniu niekontrolowanego stężenia cholesterolu LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) u niektórych dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

 

Praluent jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko PCSK9 (proproteinowej konwertazie subtylizyny/keksyny typu 9). W Japonii preparat Praluent jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią oraz hipercholesterolemią rodzinną (FH) z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których leczenie statynami (inhibitory reduktazy HMG-CoA) jest niewystarczające. Preparat Praluent 75 mg i 150 mg będzie dostępny w Japonii w postaci jednodawkowych wstrzykiwaczy i ampułkostrzykawek.

 

Hipercholesterolemia stanowi w Japonii poważny problem, a wielu pacjentów nie jest w stanie osiągnąć docelowych wartości stężenia cholesterolu LDL, pomimo stosowania leków hipolipemizujących – powiedział Jay Edelberg, MD, PhD, szef Działu Rozwoju Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych firmy Sanofi. Dla tych pacjentów preparat Praluent może być ważną opcją leczniczą, która pomoże zaspokoić ich potrzeby.

 

Dane z globalnych badań fazy III ODYSSEY pokazały konsekwentną i wyraźną redukcję stężenia cholesterolu LDL po zastosowaniu preparatu Praluent (w porównaniu z placebo) jako uzupełnienia aktualnego leczenia standardowego, obejmującego maksymalne tolerowane dawki statyn. Badanie fazy III ODYSSEY JAPAN oceniało bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu Praluent w dawce początkowej 75 mg co dwa tygodnie w porównaniu z placebo u 216 pacjentów japońskich z hipercholesterolemią pierwotną oraz cholesterolem LDL na poziomie co najmniej 100 miligramów/decylitr (mg/dl) (co najmniej 2,59 milimola na litr [mmol/l]).  Wszyscy uczestnicy badania byli leczeni statynami z lub bez innych leków hipolipemizujących. Średnie wyjściowe stężenie cholesterolu LDL w populacji pacjentów zrandomizowanych było podobne w przypadku grupy otrzymującej preparat Praluent (141 mg/dl / 3,6 mmol/l) oraz placebo (142 mg/dl / 3,7 mmol/l). Pacjenci z grupy leczonej preparatem Praluent, którzy nie osiągnęli założonych docelowych wartości cholesterolu LDL w 8 tygodniu stosowania preparatu Praluent w dawce 75 mg (2 ze 140 pacjentów, którzy kontynuowali leczenie po upływie 12 tygodnia), otrzymali zwiększoną dawkę preparatu Praluent wynoszącą 150 mg co dwa tygodnie w 12 tygodniu.

 

W badaniu ODYSSEY JAPAN preparat Praluent obniżył stężenie cholesterolu LDL o 63% w 24 tygodniu stosowania go, jako uzupełnienia stabilnego podstawowego leczenia statynami, podczas gdy w grupie placebo zanotowano wzrost o 2% (p<0,0001, analiza ITT). U pacjentów leczonych preparatem Praluent redukcja stężeniacholesterolu LDL utrzymywała się przez okres trwania badania. Do 52 tygodnia pacjenci otrzymujący preparat Praluent osiągnęli średni poziom cholesterolu LDL wynoszący 53,4 mg/dl (1,38 mmol/l), zaś w grupie placebo zanotowano średnie stężenie cholesterolu LDL 135,6 mg/dl (3,51 mmol/l) (populacja ITT).

 

W badaniu tym preparat Praluent był zasadniczo dobrze tolerowany, z zaakceptowanym profilem bezpieczeństwa. Do często raportowanych zdarzeń niepożądanych należały: nieżyt nosa i gardła (46% w przypadku preparatu Praluent i 36% w przypadku placebo), ból pleców (13% w przypadku preparatu Praluent i 6% w przypadku placebo) oraz odczyn w miejscu wstrzyknięcia (13% w przypadku preparatu Praluent i 4% w przypadku placebo).

 

Wyniki badania III fazy przeprowadzonego w Japonii były spójne z wynikami naszego globalnego programu ODYSSEY oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Praluent u pacjentów, którzy wymagali dalszego obniżenia stężenia cholesterolu LDL – powiedział Bill Sasiela, PhD, Wiceprezes i Kierownik Programu firmy Regeneron. Warto zauważyć, że w badaniu ODYSSEY JAPAN, 99% pacjentów było w stanie skutecznie obniżyć swój poziom cholesterolu LDL do wartości docelowych, określonych przez Japońskie Towarzystwo Miażdżycowe (ang. Japan Atherosclerosis Society, JAS), przy zastosowaniu preparatu Praluent w dawce 75 mg co dwa tygodnie oraz utrzymać to niższe stężenie przez cały okres leczenia, aż do 52 tygodnia.

W badaniu ODYSSEY JAPAN docelowe wartości cholesterolu LDL określano na podstawie „Wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycowym” (ang. Guidelines for Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases) z roku 2012, opublikowanych przez Japońskie Towarzystwo Miażdżycowe, w których wartości docelowe są ustalane zgodnie z ryzykiem wystąpienia u pacjenta zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wytyczne JAS definiują ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych jako wysokie wtedy, gdy u pacjenta stwierdzono chorobę tętnic wieńcowych w wywiadzie, udar niedokrwienny w wywiadzie (inny niż kardiogenny udar niedokrwienny mózgu), chorobę tętnic obwodowych, cukrzycę i przewlekłą chorobę nerek bądź przy występowaniu kilku czynników ryzyka miażdżycy tętnic.

 

W przeprowadzonych w Japonii badaniach fazy II i III zdarzenia niepożądane obserwowano u 17% (33 z 193) pacjentów leczonych preparatem Praluent w dawce 75 mg lub 150 mg. Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych należał odczyn w miejscu wstrzyknięcia (22 przypadki, 11,4%).

 

Preparat Praluent został również dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanadzie i Meksyku. Nie określono wpływu preparatu Praluent na wskaźniki chorobowości i umieralności związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

Informacje o preparacie Praluent

Preparat Praluent hamuje wiązanie PCSK9 z receptorem LDL, podnosząc liczbę dostępnych receptorów LDL na powierzchni komórek wątroby, co skutkuje niższym stężeniem cholesterolu LDL (tzw. „złego cholesterolu”) we krwi.

 

W lipcu 2015 r. firmy ogłosiły, że preparat Praluent został dopuszczony do stosowania w Stanach Zjednoczonych jako uzupełnienie diety i leczenia statyną w maksymalnej tolerowanej dawce w leczeniu dorosłych pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HeFH) lub z kliniczną chorobą układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycowym, którzy wymagają dodatkowego obniżenia stężenia cholesterolu LDL.

 

We wrześniu 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła dopuszczenie preparatu Praluent do obrotu. W UE preparat Praluent został dopuszczony do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną (heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną i nierodzinną) lub z dyslipidemią mieszaną jako uzupełnienie diety: a) w skojarzeniu ze statyną lub statyną i innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów, u których nie można osiągnąć docelowych wartości cholesterolu LDL po zastosowaniu statyny w maksymalnej tolerowanej dawce, lub b) w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów, którzy nie tolerują statyn lub u których statyny są przeciwwskazane.

 

q Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.

 

Ważne informacje dotyczące produktu na rynku japońskim

Preparat Praluent jest wskazany do stosowania w leczeniu pacjentów z FH lub hipercholesterolemią oraz wysokim ryzykiem ze strony układu sercowo-naczyniowego, u których stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA nie zapewnia właściwego wyrównania poziomu cholesterolu LDL.

 

Środki ostrożności związane ze wskazaniami do stosowania w Japonii

(1)  Przed zastosowaniem preparatu Praluent pacjenci powinni zostać dokładnie przebadani, m.in. za pomocą testów potwierdzających rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej lub nierodzinnej.

(2)  W grupie pacjentów z hipercholesterolemią nierodzinną stosowanie preparatu Praluent powinno być brane pod uwagę u osób z wysokim ryzykiem ze strony układu sercowo-naczyniowego w oparciu o potwierdzone czynniki ryzyka (np. choroba tętnic wieńcowych, niekardiogenny udar niedokrwienny mózgu, choroba tętnic obwodowych, cukrzyca, przewlekła choroba nerek itd.). Zobacz punkt „Badania kliniczne”.

(3)  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Praluent nie zostały określone u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Decyzję dotyczącą leczenia preparatem Praluent należy podejmować ostrożnie, a w razie braku odpowiedzi leczenie należy przerwać. Zobacz punkt „Ważne środki ostrożności (2)”.

 

Dawkowanie i droga podania leku w Japonii

U pacjentów dorosłych zazwyczaj stosuje się dawkę 75 mg podawaną podskórnie co dwa tygodnie. Jeżeli odpowiedź jest niewystarczająca, dawkę można zwiększyć do 150 mg.

 

Środki ostrożności związane z dawkowaniem i drogą podania leku w Japonii

(1)  Preparat Praluent należy podawać w skojarzeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. (Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Praluent w monoterapii u pacjentów japońskich nie zostały zbadane.)

(2)  W przypadku stosowania w skojarzeniu  z LDL aferezą, preparat Praluent powinien być podawany po LDL aferezie.

Ważne informacje o bezpieczeństwie dla mieszkańców USA
Nie należy stosować preparatu PRALUENT u osób uczulonych na alirokumab lub jakikolwiek inny składnik preparatu PRALUENT.

Przed zastosowaniem preparatu PRALUENT należy poinformować swojego lekarza o wszelkich schorzeniach, w tym o alergiach, oraz o tym, czy jest się w ciąży lub planuje się zajść w ciążę, bądź o tym, że karmi się piersią lub planuje się karmić piersią.

 

Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę o wszelkich lekach na receptę lub bez recepty, które się zażywa lub planuje się zażywać, w tym także o lekach medycyny naturalnej lub preparatach ziołowych.

 

Preparat PRALUENT może wywoływać poważne działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, które mogą mieć charakter ciężki i wymagać hospitalizacji. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej, w tym ciężka wysypka, zaczerwienienie, ciężkie swędzenie, obrzęk twarzy lub kłopoty z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowyego.

 

Do najczęstszych działań niepożądanych preparatu PRALUENT należą: zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub ból/tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, objawy przeziębienia oraz objawy grypy lub objawy grypopodobne. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących lub nieustępujących działań niepożądanych.

 

Należy porozmawiać z lekarzem o właściwym sposobie przygotowania i aplikowania sobie iniekcji preparatem PRALUENT i stosować się do ulotki dla pacjenta dołączonej do preparatu Praluent.

 

Zachęcamy do zgłaszania niekorzystnych działań niepożądanych leków na receptę do FDA.

 

Proszę odwiedzić stronę www.fda.gov/medwatch lub zadzwonić pod numer 1-800-FDA-1088.

 

Proszę kliknąć tutaj, aby przejść do pełnych informacji o leku

 

 

Informacje o firmie Sanofi

Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz nowa spółka Genzyme. Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznana spółka działająca w branży dermokosmetycznej, Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz Merial, światowy lider w branży weterynaryjnej. Jedna z 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych.

Więcej informacji na: www.sanofi.pl;

 

Informacje o firmie Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Firma Regeneron (NASDAQ: REGN) jest wiodącą spółką biofarmaceutyczną prowadzącą działalność na podstawie badań naukowych, z siedzibą w Tarrytown, stan Nowy Jork, USA, która odkrywa, bada, wytwarza i wprowadza do obrotu preparaty przeznaczone do leczenia ciężkich chorób. Firma Regeneron wprowadza do obrotu leki okulistyczne, obniżające stężenie cholesterolu LDL oraz stosowane w terapii rzadkich schorzeń zapalnych. Posiada również produkty w stadium badań rozwojowych w innych obszarach wiążących się z istotnymi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi, takimi jak onkologia, reumatoidalne zapalenie stawów, astma, atopowe zapalenie skóry, ból i choroby zakaźne. Dodatkowe informacje na temat firmy można uzyskać na stronie www.regeneron.com, a także w serwisie Twitter (@Regeneron).

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Sanofi

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wielu nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi i rozwojem, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami wykonywanymi po wprowadzeniu produktu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA lub EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub potencjał rynkowy takiego produktu; nieudzielenie gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznanie innych zezwoleń w przyszłości i sukces rynkowy produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości rozwoju, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ inicjatyw ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnia liczba akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym firmy Sanofi na formularzu 20‑F za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Firma Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Regeneron oraz dotyczące wykorzystania mediów cyfrowych

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które obejmują zagrożenia i niepewności związane z przyszłymi zdarzeniami i przyszłymi wynikami firmy Regeneron Pharmaceuticals, Inc. („Regeneron” lub „Firma”), przy czym rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą się istotnie różnić od podanych w niniejszych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości identyfikuje się na podstawie takich słów, jak „oczekiwać”, „spodziewać się”, „mieć zamiar”, „planować”, „wierzyć”, „starać się”, „szacować” i ich odmian, a także podobnych wyrażeń, chociaż nie wszystkie zawierają te słowa identyfikujące. Stwierdzenia te oraz wspomniane zagrożenia i niepewności dotyczą m.in. charakteru, terminów i ewentualnego sukcesu oraz zastosowań leczniczych produktów firmy Regeneron, potencjalnych produktów tej firmy i produktów będących w stadium badań rozwojowych i programów badań klinicznych, będących obecnie w toku lub planowanych, w tym w szczególności preparatu Praluent® (alirokumab) do wstrzykiwań; nieprzewidywalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz potencjalnej odpowiedzialności wynikającej z podawania produktów (w tym w szczególności preparatu Praluent) i badanych produktów pacjentom; poważnych powikłań lub działań niepożądanych w związku z zastosowaniem produktów firmy Regeneron i produktów będących w stadium badań rozwojowych w badaniach klinicznych, takich jak badanie ODYSSEY OUTCOMES prospektywnie oceniające możliwość wywarcia przez preparat Praluent korzystnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy; refundacji i objęcia refundacją przez niezależnych od firmy płatników, w tym organizacji Medicare i Medicaid, oraz firmy zajmujące się zarządzaniem kosztami leczenia farmaceutycznego; bieżących obowiązków rejestracyjnych i nadzorczych wpływających na produkty firmy Regeneron wprowadzone na rynek (takie jak preparat Praluent), badania, programy kliniczne i działalność firmy, w tym odnoszących się do włączania pacjentów, ukończenia badań i osiągania odpowiednich punktów końcowych w badaniach prowadzonych po dopuszczeniu do obrotu (takich jak badanie ODYSSEY OUTCOMES); ustaleń regulacyjnych i administracyjnych organów państwowych, które mogą opóźnić lub ograniczyć możliwość prowadzenia prac rozwojowych nad istniejącymi i przyszłymi produktami firmy Regeneron lub ich wprowadzenia do obrotu; prawdopodobieństwa, terminów i zakresu ewentualnych rejestracji przez właściwe organy i wprowadzenia do obrotu produktów firmy Regeneron będących w późnym stadium badań rozwojowych oraz nowych wskazań dla produktów już dopuszczonych do obrotu; produktów konkurencyjnych, które mogą wykazywać przewagę nad istniejącymi i przyszłymi produktami firmy Regeneron; niepewności co do akceptacji przez rynek i sukcesu komercyjnego istniejących i przyszłych produktów firmy Regeneron oraz wpływu badań (prowadzonych przez firmę Regeneron lub inne podmioty, obowiązkowych lub dobrowolnych) na sukces komercyjny istniejących i przyszłych produktów firmy Regeneron; zdolności firmy Regeneron do produkcji i zarządzania łańcuchami dostaw licznych produktów i przyszłych produktów; nieoczekiwanych wydatków; kosztów rozwoju, produkcji i sprzedaży produktów; zdolności firmy Regeneron do realizacji jakichkolwiek jej prognoz lub wytycznych sprzedażowych lub innych prognoz finansowych i zmian założeń leżących u podłoża tych prognoz lub wytycznych; możliwości anulowania lub zerwania, przy braku odniesienia dalszego sukcesu przez produkt, licencji lub umowy o współpracę, w tym umowy Regeneron z grupą Sanofi i ze spółką Bayer HealthCare LLC (lub ewentualnie ich spółkami powiązanymi) oraz zagrożeń związanych z własnością intelektualną osób trzecich oraz będących w toku lub przyszłych postępowań sądowych dotyczących tej własności. Dokładniejszy opis wymienionych zagrożeń i innych istotnych zagrożeń zawarty jest w dokumentacji firmy Regeneron złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, w tym na formularzu 10-K za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. i na formularzu 10-Q za kwartał zakończony w dniu 31 marca 2016 r. Wszystkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są oparte na aktualnych przekonaniach i ocenie zarządu, a czytelnika ostrzega się, aby nie polegał na stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości firmy Regeneron. Firma Regeneron nie przyjmuje na siebie jakiegokolwiek zobowiązania do publicznego aktualizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, w tym w szczególności jakichkolwiek projekcji lub wytycznych finansowych, czy to w wyniku otrzymania nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń, czy innych czynników.

 

Firma Regeneron wykorzystuje swoje media oraz witryny poświęcone relacjom z inwestorami i kanały w mediach społecznościowych do publikowania ważnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, w tym informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla inwestorów. Informacje finansowe oraz inne informacje o firmie Regeneron są systematycznie zamieszczane i udostępniane w mediach firmy Regeneron i na witrynie przeznaczonej do relacji z inwestorami (http://newsroom.regeneron.com) oraz w serwisie Twitter (http://twitter.com/regeneron).

 

T

 

 

 Kalendarz

Poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Najnowszy numer

e-wydanie